Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., . ОЦЕНКА РИСКА ПАДЕНИЙ ЖЕНЩИН С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ. Остеопороз и остеопатии. 2010;13(3):27-30. https://doi.org/10.14341/osteo2010327-30

For citation:


Strunina M.V., Telyushchenko M.V., Popov A.A., Izmozherova N.V. OTsENKA RISKA PADENIY ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM, POLUChAYuShchIKh AL'FAKAL'TsIDOL. Osteoporosis and Bone Diseases. 2010;13(3):27-30. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo2010327-30

Просмотров: 39


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)