Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., . ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЛУЧЕВОЙКОСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖИТЕЛЬНИЦ ЕКАТЕРИНБУРГА,СТРАДАЮЩИХ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕПОРОЗОМ. Остеопороз и остеопатии. 2007;10(3):9-11. https://doi.org/10.14341/osteo200739-11

For citation:


POPOV A.A., IZMOZhEROVA N.V., GAVRILOVA E.I., FOMINYKh M.I. OTsENKA VLIYaNIYa PERENESENNYKh PERELOMOV LUChEVOYKOSTI NA KAChESTVO ZhIZNI ZhITEL'NITs EKATERINBURGA,STRADAYuShchIKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEPOROZOM. Osteoporosis and Bone Diseases. 2007;10(3):9-11. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo200739-11

Просмотров: 38


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)