Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИБИВАЛОСА (СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТА) У ЖЕНЩИНС ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ. Остеопороз и остеопатии. 2007;10(3):24-30. https://doi.org/10.14341/osteo2007324-30

For citation:


ROZhINSKAYa L.Y., ARAPOVA S.D., DZERANOVA L.K., MOLITVOSLOVOVA N.N., MAROVA E.I., ShIShKINA A.A., SAZONOVA N.I., ChERNOVA T.O., IL'IN A.V., BENEVOLENSKAYa L.I., NIKITINSKAYa O.A., KOROTKOVA T.A., TOROPTsOVA N.V., SMIRNOV A.V., DEMIN N.V., RODIONOVA S.S., BUKLEMEShEV Yu.V., ShUMSKIY A.A. REZUL'TATY ROSSIYSKOGO MNOGOTsENTROVOGO ISSLEDOVANIYa EFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTIBIVALOSA (STRONTsIYa RANELATA) U ZhENShchINS POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM. Osteoporosis and Bone Diseases. 2007;10(3):24-30. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo2007324-30

Просмотров: 56


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)