Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., . ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕНОСИМОСТИ АЛЕНДРОНАТА 70 МГ (ФОСАМАКС 70 МГ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ) И ПРИЧИНОТМЕНЫ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМОСТЕОПОРОЗОМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙПРАКТИКИ. Остеопороз и остеопатии. 2007;10(3):31-35. https://doi.org/10.14341/osteo2007331-35

For citation:


LYaLINA V.V., MYLOV N.M., DMITRIEVA E.G., KORVYaKOV E.L. IZUChENIE PERENOSIMOSTI ALENDRONATA 70 MG (FOSAMAKS 70 MG ODIN RAZ V NEDELYu) I PRIChINOTMENY LEChENIYa U BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYMOSTEOPOROZOM V USLOVIYaKh REAL'NOY KLINIChESKOYPRAKTIKI. Osteoporosis and Bone Diseases. 2007;10(3):31-35. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo2007331-35

Просмотров: 51


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)