Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., ., . ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКАВ КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ: О ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ОСТЕОПЕНИИ. Остеопороз и остеопатии. 2005;8(2):2-7. https://doi.org/10.14341/osteo200522-7

For citation:


OGANOV V.S., BAKULIN A.V., NOVIKOV V.E., MURAShKO L.M., KABITsKAYa O.E. IZMENENIYa KOSTNOY TKANI ChELOVEKAV KOSMIChESKOM POLETE: O VOZMOZhNYKh MEKhANIZMAKh OSTEOPENII. Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(2):2-7. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo200522-7

Просмотров: 44


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)