Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., . КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПОТЕРЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ТРУПНОЙ ПОЧКИ (АТП) (ОДНОМОМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ). Остеопороз и остеопатии. 2005;8(2):30-33. https://doi.org/10.14341/osteo2005230-33

For citation:


ERMAKOVA I.P., PRONChENKO I.A., BUZULINA V.P., TOMILINA N.A., VEDERNIKOVA R.N., ERMOLENKO A.E., IL'NITsKIY V.V., ShUMAKOV V.I. KOSTNYY METABOLIZM I POTERYa KOSTNOY TKANI V OTDALENNYE SROKI POSLE ALLOTRANSPLANTATsII TRUPNOY POChKI (ATP) (ODNOMOMENTNOE ISSLEDOVANIE). Osteoporosis and Bone Diseases. 2005;8(2):30-33. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo2005230-33

Просмотров: 39


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)