Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., . КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯАЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ IL1B, IL6, IL10, TNFA ИФАКТОРА РОСТА VEGF В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКАРАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА. Остеопороз и остеопатии. 2010;13(3):5-12. https://doi.org/10.14341/osteo201035-12

For citation:


Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Korolev M.A., Lapsina S.A., Zonova E.V., Prokof'ev V.F., Orlov N.B., Golovanova O.V., Koroleva E.A. KOMPLEKSNYY ANALIZ KLINIChESKOY ZNAChIMOSTI VYYaVLENIYaALLEL'NYKh VARIANTOV GENOV TsITOKINOV IL1B, IL6, IL10, TNFA IFAKTORA ROSTA VEGF V KAChESTVE GENETIChESKIKh FAKTOROV RISKARAZVITIYa OSTEOPOROZA PRI SAKhARNOM DIABETE 2 TIPA. Osteoporosis and Bone Diseases. 2010;13(3):5-12. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo201035-12

Просмотров: 28


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)