Preview

Остеопороз и остеопатии

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., . Оценка риска падений женщин с постменопаузальнымостеопорозом, получающих альфакальцидол. Остеопороз и остеопатии. 2010;13(2):15-17. https://doi.org/10.14341/osteo2010215-17

For citation:


Strunina M.V., Telyushchenko M.V., Popov A.A., Izmozherova N.V. Otsenka riska padeniy zhenshchin s postmenopauzal'nymosteoporozom, poluchayushchikh al'fakal'tsidol. Osteoporosis and Bone Diseases. 2010;13(2):15-17. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/osteo2010215-17

Просмотров: 100


ISSN 2072-2680 (Print)
ISSN 2311-0716 (Online)